Algemene Voorwaarden & Verwerkersovereenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen opdrachten. Wanneer u akkoord gaan met een offerte, gaat u akkoord met deze voorwaarden en de bijbehorende verwerkersovereenkomst.

Versie 12 augustus 2022

Belangrijkste overeenkomsten in normale taal

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van een webdesign of ontwikkeling geef je duidelijk aan wat de wensen en voorkeuren zijn. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een ontwerp, dan zal ik op eigen initiatief een ontwerp maken voor een website. Wanneer je tijdens of na uitvoering van de overeenkomst van de opdracht afwijkende voorkeuren of wensen kenbaar maakt die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de bespreking(en) over het ontwerp, en ik hierdoor meerwerk heb, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. Na oplevering van een website of ontwerp heb je 14 dagen om de inhoud en teksten te controleren op juistheid en onzorgvuldigheden, daarna vervalt het recht op aanpassingen en wordt voor meerwerk extra kosten gerekend.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd zijn verstrekt, heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. (Bijvoorbeeld als we niet live kunnen gaan door een externe oorzaak, en de ontwikkelde site verouderd is op het moment van live gaan, en er vervolgens meerwerk is om updates e.d. door te voeren.)
 4. WordPress Managed hosting en domeinnaamregistratie verzorg ik via Siteground.com. Domeinnaamregistratie wordt gedaan volgens hun voorwaarden en wordt op naam van de klant gezet. Daarvoor ben je verplicht om de laatste juiste adresgegevens ten alle tijde door te geven.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het houden van veilige wachtwoorden voor de account en website. Ik verstrek een sterk wachtwoord voor het hostingpakket en ben niet verantwoordelijk voor een gehackte site wanneer die is veroorzaakt door een zwak wachtwoord. Voor het terugzetten van backups reken ik in dat geval een uurtarief.
 6. Je gebruikt de website niet voor het versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM), of voor misleiding van consumenten, fraude, of andere vormen van internetcriminaliteit.
 7. Website installaties worden volledig door mij verzorgd. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de site niet wordt aangetast, is het niet toegestaan om zelf andere installaties binnen het hostingpakket te installeren.
 8. Het is niet toegestaan om de webruimte binnen het hostingpakket voor andere doeleinden (b.v. dataopslag) dan de website te gebruiken.

Disclaimer

Liesbeth Smit heeft de informatie op deze website met grote zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Liesbeth Smit kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Liesbeth Smit houdt zich het recht voor om in de eigen producten en diensten zonder daar vooraf mededeling te doen wijzigingen aan te brengen. De op deze website gepubliceerde informatie is vrijblijvend. De opdrachtgever kan er van op aan dat Liesbeth Smit alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

 1. Alle offertes van Liesbeth Smit zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door haar worden herroepen, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Liesbeth Smit kan niet aan haar offerte worden gehouden indien naar het oordeel van Liesbeth Smit de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en van overheidswege opgelegde heffingen.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte en de daarbij horende algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Liesbeth Smit. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Liesbeth Smit, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.